A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1903.

Szontagh Tamás pénzügy- miniszter úrnak 14,744/1903. számú átiratára az 1903 április 20-án kelt. 36,683/IV. 3—b. sz. földmiv. miniszt. rendelet alapján 1903 ...

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1903. - összefüggő

Szontagh Tamás pénzügy- miniszter úrnak 14,744/1903. számú átiratára az 1903 április 20-án kelt. 36,683/IV. 3—b. sz. földmiv. miniszt. rendelet alapján 1903 ...

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani adatbázisa. ... dékösszleten keresztül befolyásolja a mai domborzatot, va.

az említett vízjogi törvény értelmében megvédésre kerültek; s ha meggon ... Felvétetett továbbá kapcsolatosan a múlt évi felvételével, a Poganis-pata-.

nosa, a magyar tudom, akadémia le velező tagja, a magyar földtani tár sulat s a magyar földrajzi társulat tiszteleti tagja, a nagyszebeni term.-.

szerüen emelkedik ki és döfi át az oligocén rétegeket, azokat körkörö sen megemelve. 2. ... Ny-ra a Karácsonyhegy és a Suhogó közötti rész, Pákozdtól K-re.

ről az Esterházy István gróf tulajdonát képező szolnok-dobokamegyei ... Ha a kvarcz azonban habos és sejtes, ha különösen a sejtekben okke.

Ez utóbbi terv ma már, legalább egyelőre, alig időszerű. ... NNO-lich von Buják befindlichen Gänge, auf den Abhängen des Csirke-.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

27 дек. 1976 г. ... készült az ÉK-bakonyi eocén elterjedési és vastagsági térképe, lepusztulási ... Striatopollis catatumbus (Gonzalez 1967) nov. comb. (Rákosi).

nyek kavicsai, hanem a lutéci felső szintjeinek a kavicsai is hiányoznak, ... in the surroundings of Gyöngyösoroszi, we generally find a more intense.

célzó földtani vizsgálatokkal R eich L. vállalt hatalmas feladatot. Varjú Gy . ... (igen mélyen, közvetlenül a rózsa fölött eredő, az agancs törzsével közel.

indokokra való tekintettel intézkedtem, hogy a földtani in ... S9 húzódik. Kurótytől keletre az dlsókrétábCl számítandó homokos, cap-.

kel bírnak, vagy ez épenségesen már dolomitizálásnak indult. ... elvi megállapodásra jusson, s e czólból a budapesti bizottsági tagokat, (dr.

Tataros határában, a Czigányvölgyben feltárt aszfalt tartalmú rétegek, ... ban a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárában már voltak Vingáról és Zsa-.

A magyar medencék földtani felépítése, nevezetesen: szerkezete és ... telek tárgyi dokumentációs anyagát őrzi. ... 1953) és Cseh.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

váz, még kevesebb plagioklász és angitmikrolit járul; végre a borhánai ... a sötétszürke algás dolomit fedőjében hm z i homokkövet és.

sőt a hegy sátoraljaújhelyi oldaláig is követhető. Világos, okkersárga-sárgásbarna, néha téglavörös, majd csokoládé- ... Elegyrészei közül labrador-.

modellezéshez jelenleg leggyakrabban használt hidrogeoló- ... 800 minta Au, Ag, As, Sb, Hg és Tl elemzése készült el. ... (16 ábra, PS3, PS5 minták).

Jelentése 1920—23-ról. ... Földtani Intézet Évi Jelentése 1913-ról. ... précédents, notamment les restes de 76 espéces et de cette fa^on le nombre.

sa; a perm—triász határon tapasztalt Cu-dúsulás vizsgálata; ... volta. A DK-i szárny laposabb (10—20°-os) dőlésű, míg az ÉNy-i szárnyban 3G°-os.

alatt, íj m mélységig tarka agyagot, ez alatt 19 m mélységig pedig vör- ... végbement eróziós folyamatok hol, mennyit kíméltek meg belőle.

gyengén gyűrt, saxoniai hegyszerkezeti típusok. Mindkét típus egyidőben és pedig a ... Nagyobb kiterjedésű lencse a farkasmezői és a kiskeresztesi bányászat.

A most használt számítóközpont (34. ábra) egy ШМ 4361 mod.5 (8 MB-os) ... OSTANDER W. J. 1984: Plan-wave reflection coefficients for gas sands at non-normal ...

huminsav tartalmú bentonit barnakőszén huminsav kálitufa erőművi ... ra felajánlotta segítségét arra vonatkozóan, hogy fúrásaink maganyagán ... h3 ű ^ à.

A beiratkozott diák olvasóknak járó ingyenes másolt ... Tá r g ys z ava k : polírozott kőzetfelszín, éleskavics, kőzetbevonat, sivatagi máz, pleisztocén, ...

fauna utän K u t a s s y a borsodmegyei Kiräld környekeröl, Botäröl irt le egy igen gazdag es erdekes törpefaunät (58). A sämsonhäzai törpe-.

ves, 11. desiccation cracks, 12. parallel lamination, 13. cross-bedding: ... Az alsó részben nagyon kevés a mátrix a konglomerátumokban, gyakran csak vékony.

Felelős kiadó: Dr . H ámor Géza. Egyetemi Nyomda — 87.5527 Budapest, 1987. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató. Megjelent a Műszaki Könyvkiadó ...

kiadványban, a „Special Papers”-ben angol nyelven is közreadott dokumen ... tétele is ) A kötetekbe évente felvett fúrások száma állandóan gyarapodott.

collaboration Specialists on the staff of the National Oil and Gas Trust ... fflHH napa aBTOMiLUHH Mbl HaCTHWHO oOhOBHJIH 10 HOBbIMH MamHHEMH (h3 HHX Te-.

tések T elegdi-R oth K.-tól és P obozsny I.-tól származnak. A bakonyi ... T aeger H . : T ovábbi ad ato k a B akony földtani viszonyaihoz. — F ö ld t. Int.

alapján közelebbi következtetéseket vonhatunk le az egykori kéregmoz ... H á n y a ... À fúrások a hegység alapkőzetét képező felső-triász dolomitot és.

települések egy időben élő, különálló, savanyú és intermedier anyagot ... cä^N « О ... tőségű üzemek létesítésére alkalmas a G csoport az országhatáron.

lyebb liaszi szint is bebizonyitható lészen. ... Ezekből következik, hogy egy b száraz y -e- -

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága, ... zású M. A. Mattash küldött 89 mintát fő és mikroelem vizs gálatra. ... va kaptunk szivárgási tényezőt.

Jasko S Bartko Lajos emlekezete. 25. Regionális kutatások. Nagy E Az Aggteleki karszt es a Rudabanyai-hegyseg komplex földtani kutatasa.

ban 1 m alatt marad). A tárgyalás alatt álló képződménynek szép feltárásai láthatók több helyen a Taractól ÉNy-ra is. Egy ilyen szép feltárás az, amelyet.

igényelt, és persze sürgős fordítás lassabban készül a megkívántnál, ha az elkészült fordítás ... ern branch of the Diósjenő Line system, the central and.

kapcsolatos feladatait úgy alakította ki, hogy azok: 1. illeszkedjenek az intézet illetékességi körébe ... morfológiailag megengedett helyen (a 72-es műút.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.